Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

pengin
19:37
8861 9203 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
pengin
19:31
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
pengin
19:26
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMezame Mezame
pengin
19:26
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
pengin
19:26
9596 9863 420
Reposted fromrubinek rubinek viaMezame Mezame
pengin
19:26
9621 a9ea 420
Reposted fromrubinek rubinek viaszpaqus szpaqus
pengin
19:25
0139 932a 420
Reposted fromlaters laters viaMezame Mezame
pengin
19:25
0095 02d5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame

September 14 2019

pengin
23:41
0788 b147 420
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
pengin
23:41
6373 c995 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
pengin
23:40
6318 48da 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
pengin
23:40
5652 d946 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
pengin
23:40
5624 19cf 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
pengin
23:40
5610 08bb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
pengin
23:39
5859 2344 420
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
pengin
23:39
6507 d036 420
Reposted fromnyaako nyaako viaCannonball Cannonball
pengin
23:39
5911 50e7 420
Reposted fromscorpix scorpix viaCannonball Cannonball
pengin
23:39
Pytasz mnie czy ufam ludziom
Mówię, że nie bardzo
— Leh "26"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
pengin
23:39
Dni mogą trwać dwadzieścia cztery godziny, ale czasami wydaje mi się, że przejście jednego jest równie niemożliwe jak zdobycie Everest.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
pengin
23:38
1698 57b7 420
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl