Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

17:49
6528 49cd 420

November 16 2017

pengin
12:16
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viaa-antimatter a-antimatter
12:16
12:16
2771 d40a 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viaa-antimatter a-antimatter
pengin
12:15
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaa-antimatter a-antimatter
12:15
pengin
12:15
2978 2e2d 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
pengin
12:15
2976 9417 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
pengin
12:10
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
pengin
12:09
I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa,
I żart dowcipną przyprawiony sztuką
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.
— Ignacy Krasicki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMezame Mezame
12:09
3669 e8e5 420
Reposted fromdivi divi viaszpaqus szpaqus
pengin
12:08

Kiedy zamiast zachwycać zaczęłaś mnie zawodzić, przyjaciółko?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
12:08
7600 4670 420
12:08
7609 585b 420
pengin
12:07
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaboli boli
pengin
12:07
1365 2028 420
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaboli boli
pengin
12:07
5553 9697 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viaboli boli
pengin
12:07
1240 f752 420
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
pengin
12:07
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viawelcometowonderland welcometowonderland
pengin
12:07
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl