Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

pengin
20:22


the little dinosaur
pengin
20:22
9309 7d6f 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pengin
20:20
3632 dbce 420
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viascorpix scorpix
pengin
20:17
2566 432a 420
Reposted fromnonapewno nonapewno viascorpix scorpix
pengin
20:17
0457 eb75 420
Reposted from1911 1911 viascorpix scorpix
pengin
20:16
pengin
20:16
20:15
pengin
20:15
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
pengin
20:15
pengin
20:15
20:15
5603 b58a 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viascorpix scorpix
pengin
20:14
9287 fba9 420
1 VIII 44/...

July 16 2017

pengin
19:07
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahormeza hormeza
pengin
19:05
0683 2daf 420
pengin
19:04
Sukces nie lubi wewnętrznego monologu „o matko, jak mi się dziś nie chcę”, sukces lubi działanie. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMezame Mezame
19:04
1055 59f3 420
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaMezame Mezame
pengin
18:40
3138 b6f6 420
Reposted fromgrejfrut grejfrut viaMezame Mezame
pengin
15:04
Gdy kobieta odmawiając miłości, ofiaruje ci przyjaźń - nie traktuj tego jak odmowy; znaczy to, że chce postępować według kolejności.
— Molier
Reposted fromressacramiser ressacramiser viasection section
pengin
15:03
1275 6ef8 420
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl